BioBTX

BioBTX wil wereldwijd het eerste bedrijf te zijn die drop-in aromaten op een industriële schaal produceert voor de chemische industrie. Het doel van BioBTX is een operationele demonstratiefabriek in 2023/2024 te beginnen die afvalkunststoffen op industriële schaal omzet naar circulaire grondstoffen voor de chemie. De fabriek van BioBTX zal uiteindelijk 48.000 ton voorbehandelde en gedroogde kunststof afvalstromen omzetten in een mengsel van waardevolle BTX, olie, en een koolwaterstofrijk gas. De eerste projectfase van de demonstratiefabriek heeft een capaciteit van 16.000 ton per jaar. 

Vanaf 2012 heeft BioBTX samen met ASQA gebruik gemaakt van verschillende innovatieregelingen om het doel van een commerciële fabriek te bereiken. Het langdurige partnership met BioBTX heeft voor zowel ASQA als BioBTX al sinds de start veel meerwaarde. Vanaf de start van de samenwerking heeft ASQA geholpen met het succesvol opzetten van samenwerkingsverbanden en het verkrijgen van een goede toegang tot publieke middelen. Met deze financiële middelen voerde BioBTX verschillende uitdagende innovatieprojecten uit. Naast een hoge succesratio bij de subsidieaanvraag, ligt de toegevoegde waarde van ASQA ook in het ondersteunen bij de voortgang, monitoring en afronding van de subsidieprojecten. Hierdoor realiseerde BioBTX haar doelstellingen voor innovatie en verlaagde het bedrijf de administratieve lasten die gepaard gaan met het projectmanagement en de administratie van een subsidieproject.

 • 2012-2014

  Van goed idee naar nieuw concept

  Sinds augustus 2012 ontwikkelt BioBTX B.V. efficiënte en effectieve technologieën voor de productie van duurzame BTX, ofwel de moleculen benzeen, tolueen en xyleen, en bio-olie. Deze aromatische stoffen zijn hoogwaardige chemische bouwstenen die normaal gesproken ontstaan uit petrochemische stoffen en bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van kunststoffen. Vanaf het begin is goed samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, KNN Advies (tegenwoordig Ecoras) en Syncom (tegenwoordig Symeres). Vanuit de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is de vakgroep van Prof. Dr. H.J. Heeres betrokken bij de onderzoeken. Voor het onderzoeken en ontwikkelen van de technische basis voor haar energiezuinige technologie heeft BioBTX gebruik gemaakt van verschillende kleinere subsidieregelingen. De Advanced Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP) technologie vormt de basis voor de innovatie. Samen met de ambities en strategie van BioBTX, was deze basis het startpunt voor het initiëren van nieuwe samenwerkingsprojecten en subsidieaanvragen.

  Samen met BioBTX vertaalde ASQA de ambitieuze projectideeën voor technologische ontwikkelingen in kansrijke projectplannen met een duidelijk perspectief op maatschappelijke en economische meerwaarde. De samenwerking met BioBTX resulteerde in deze periode in gehonoreerde aanvragen en succesvol afgeronde projecten voor subsidieregelingen zoals het Innovatief Actieprogramma Groningen-3 (IAG-3), de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)-haalbaarheidsprojecten en MIT-Research & Development (R&D)-samenwerkingsprojecten. BioBTX had te weinig tijd en expertise om de projecten zelfstandig uit te voeren. BioBTX leerde in deze periode veel van de onderzoeksprojecten. Tijdens de samenwerking versterkten BioBTX en ASQA elkaar en ontstonden er nieuwe innovatieprojecten.

  Lab-opstelling

 • 2014-2017

  Kennisvoorsprong opbouwen

  In de periode na 2014 heeft BioBTX wereldwijd een duidelijke kennisvoorsprong opgebouwd bij het produceren van ‘drop-in aromaten’ op basis van verschillende soorten reststromen. De aromaten BTX (benzeen, tolueen en xylenen) zijn onmisbare grondstoffen voor de chemische industrie. BioBTX patenteerde haar unieke katalytische pyrolyse technologie in 2015. Ook patenteerde het bedrijf een aantal nieuwe vindingen betreffende de kerntechnologieën. Sinds 2015 zijn subsidies een belangrijk onderdeel van de financieringsstrategie. Subsidies verlagen de financiële risico’s van BioBTX en zorgen voor meer privaat geld binnen de organisatie. Met expertise op het gebied van duurzame technologieën en een groot netwerk hielp ASQA het bedrijf in deze periode bij het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Met continue kennisontwikkeling en technologische vooruitgang in nieuwe, publiek-private onderzoeksprojecten kon BioBTX haar technologie verder ontwikkelen. Met name de toekenningen van de subsidieregelingen Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI BBE 2014) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Kennisontwikkeling 2016) leverden een belangrijke bijdrage aan de groei van BioBTX. Bovendien maakten deze subsidies het daarna mogelijk om de stap naar de productie op industriële schaal te zetten in innovatieprojecten. Dankzij de samenwerking met ASQA traden er bijvoorbeeld nieuwe aandeelhouders toe tot de organisatie. Tijdens de samenwerking met Syncom, Cumapol en DuFor Resins ontwikkelde BioBTX een cosmeticaverpakking van biopolyester. De grondstoffen voor de cosmeticaverpakking zijn verkregen door de omzetting van plantaardige reststromen naar duurzame aromaten. Het prototype hiervan werd gepresenteerd tijdens het Biobased Business Event 2015 in Emmen. Dit evenement bracht het consortium veel technisch inzicht en kennis op het gebied van marketing. Het was een tijdsintensief project met complexe taken, dat uiteindelijk tot succesvolle resultaten leidde.

  Cosmeticaverpakking gemaakt van biopolyester

 • 2016-2018

  Opschalen kerntechnologie met pilotfabriek

  In 2016 is BioBTX gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de opschaling van haar kerntechnologie naar een pilotfabriek. Met behulp van een toekenning vanuit de subsidieregeling EFRO Valorisatie 2016 ontwikkelde en bouwde BioBTX de pilotfabriek op de Zernike Advanced Processing (“ZAP”) locatie in Groningen. De ZAP is een semi-industriële omgeving gericht op bio-gebaseerde productie waar kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke stap kunnen maken van laboratorium naar middelgrote schaal in de productie binnen de groene chemie en biotechnologie. BioBTX gaf de opdracht aan Tebodin voor het ingenieurswerk en aan Zeton voor de bouw van de pilotinstallatie met een omzettingscapaciteit van 10 kilogram per uur. In 2017 en 2018 zijn verschillende biomassastromen omgezet in duurzame aromaten. De uitvoering bestond uit twee stappen. In de eerste fase werd er een pilotfabriek gebouwd voor de verwerking van vloeibare biomassa. In de tweede fase werd de fabriek uitgebreid met een module voor de verwerking van vaste stoffen. De pilotinstallatie werd benut als testomgeving. BioBTX en de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten er hoe het conversieproces van verschillende biomassastromen leidt tot hoge opbrengsten BTX. Ook deden de organisaties onderzoek naar het optimaliseren en opschalen van deze opbrengsten. Binnen het project valoriseerden BioBTX en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) unieke, wetenschappelijke kennis op het gebied van katalytische conversieprocessen.

  Pilot-plant 2017

  Met dit valorisatieproject ontstond er een beter, fundamenteel inzicht in de werking van deze technologie op pilotschaal. BioBTX kreeg goed inzicht in de relevante factoren voor opschaling bij de conversie van met name plantaardige materialen. Het project leverde de benodigde operationele en bouwkundige data voor het omzetten van biomassa in BTX. In een toekomstige demo-fabriek gaan de aandeelhouders met deze essentiële informatie stappen zetten bij het opschalen van de kerntechnologie.

 • 2019-2021

  Thermochemische recycling van afvalkunststoffen

  De samenwerking met industriële partners speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de doorbraaktechnologie voor het thermisch recyclen door katalytisch pyrolyse van afvalkunststoffen. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep van Prof. Dr. H.J. Heeres van Chemical Engineering, heeft het bedrijf inmiddels veel kennis opgedaan in meerdere onderzoeksprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis over de optimalisatie van de reactiecondities op labschaal voor het omzetten van vloeibare en vaste reststromen, het katalysatorontwerp, de valorisatie van hogere aromaten, char en nevenproducten, de selectie van specifieke BTX-componenten zoals benzeen en paraxyleen, en de omzetting van rendementen biomassastromen bij verschillende procesinstellingen. Halverwege 2018 bleek het ICCP-proces bijzonder geschikt om vooral gemengde kunststof afvalstromen, waarvan de materialen moeilijk van elkaar te scheiden zijn, te verwerken. Dit bleek onder andere uit het kennisontwikkelingsproject “Productie van waardevolle biobased en circulaire tussen- en eindproducten in gesloten kringlopen”. Aandeelhouders en stakeholders concludeerden dat de ICCP-technologie voor de verwerking van kunststofafvalstromen veel potentie heeft, en extra waarde kan toevoegen aan gemengde plastic afvalstromen. Daarom diende ASQA Subsidies een succesvolle aanvraag in voor de subsidieregeling EFRO Valorisatie 2019. De toekenning ervan in 2020 maakte het mogelijk om het ICCP-proces met een beter begrip van de operationele en kritische parameters, katalysatoreigenschappen en voedingskarakteristieken verder te ontwikkelen. BioBTX ontwikkelde de ICCP-technologie dan ook voor de verwerking van een breed scala aan kunststof afvalstromen in hoogwaardige drop-in aromaten voor de chemische industrie. Dit leidde in de aangepaste pilotfabriek tot een bewezen procesvoering voor de verschillende kunststofafvalstromen.

  De commercialisatie van de BioBTX-technologie voor de verwerking van gemengde kunststof afvalstromen is mogelijk geworden door de verschillende projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Voor de conceptuele engineering en de basisprocesengineering van de demonstratiefabriek op industriële schaal werd tweemaal dankbaar gebruik gemaakt van de subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie. De volgende stap voor BioBTX is het opschalen van de technologie naar de demonstratiefabriek. Ook in deze projectfase zal ASQA helpen bij het komen tot succesvolle innovatie. Innovatiesubsidies en investeringen van aandeelhouders blijven een belangrijke bron van financiering voor het realiseren van de demonstratiefabriek in 2023/2024. De verschillende stappen in technologie, vergunningen, siteselectie, financiering en marktstudies maken het mogelijk een commerciële fabriek te realiseren voor de conversie van afvalplastics naar duurzame aromaten. Wij wensen BioBTX veel succes met het realiseren van haar plannen!

 • 2024

  Grote investering in BioBTX voor eerste commerciële circulaire chemiefabriek

  Met trots mogen wij communiceren dat wij voor BioBTX een subsidie van € 14 miljoen hebben weten mogelijk te maken in het kader van het programma Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van de RVO. De subsidietoekenning van RVO heeft in grote mate bijgedragen aan het rondkrijgen van het totale financieringspakket van € 80 miljoen voor de eerste commerciële fabriek in Delfzijl. Met de toekenning van de DEI+ aanvraag worden BioBTX, PCP en alle gerelateerde stakeholders in staat gesteld de noodzakelijke laatste stappen te maken voor de realisatie van de eerste duurzame en circulaire BTX productiefabriek ter wereld.

  Het doel van het DEI+-demonstratieproject is om de technische en economische haalbaarheid van de ICCP-technologie op industriële schaal aan te tonen, door middel van de nieuw ontworpen en te bouwen commerciële demonstratiefabriek, de PETRA Circular Chemicals Plant, en de exploitatie daarvan. Jaarlijks zal 20.000 ton gemengd plastic afval worden omgezet in waardevolle, hernieuwbare aromaten. Het demonstreren van productie op industriële schaal zal een versnelling mogelijk maken naar nieuwe commerciële fabrieken waarmee een hogere mate van duurzaamheid, circulariteit en fossiele onafhankelijkheid mogelijk wordt gemaakt. Dit vormt een belangrijke stap in de richting van een circulaire chemische industrie. Tot slot zal Nederland in één keer wereldwijd koploper zijn in de productie van aromaten uit alternatieve (niet-fossiele) bronnen.

Klaas

Meer weten over het project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas