Begrippenlijst

A.

Aanvraag
 
Officieel verzoek tot het geven van een beschikking, dat schriftelijk wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen.
 
Activiteitenplan Een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen, tevens wordt er per activiteit vermeld wat de daarvoor benodigde personele en materiele middelen zijn.
 
Adviesproject Een door een externe adviseur uitgebracht schriftelijk advies.
 
Afdrachtvermindering Fiscaal voordeel met de belastingdienst op basis van een S&O-verklaring.
 
Agentschap NL Voert subsidieregelingen uit op het gebied van duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen. 
 
Agentschap SZW Voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Tevens is het Agentschap onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds.
 

B.

Bedrijfsbezoek Informeel bezoek van de subsidieverlenende instantie om kennis te maken en het projectidee te bespreken met de organisatie waaraan het geld wordt verstrekt.
 
Begroting Een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 
Beoordelingscommissie Deze onderzoekt of een aanvraag voldoet aan de gestelde eisen en beslist of de aanvrager subsidiegelden ontvangt
voor een bepaald project.
 
Beschikking Een besluit dat iets wettelijk of juridisch regelt over het wel of niet inwilligen van de aanvraag. Het bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend en vermeld tevens het bedrag van de subsidie en de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. Een beschikking is een publiekrechtelijke rechtshandeling.
 
Bevoegde ondertekenaar Een bevoegde ondertekenaar ondertekend het aanvraagformulier die wordt verzonden aan de potentiële geldverstrekker, de ondertekenaar is alleen bevoegd als de ondertekenaar met naam is ingeschreven in het Kamer van Koophandel.
 
Bezwaarprocedure Procedure waarin men aangeeft het niet eens te zijn met de genomen beslissing.
 
Business Angel Een particulier die kleine bedragen investeert, meestal in kleine of beginnende bedrijven en die mogelijk praktische ervaring en tussenkomst kan en wil verlenen.
 

C.

Co-financiering Financiering en middelen die een organisatie zelf meebetaalt en inbrengt voor de realisering van een bepaald project.
 
Consortium Samenwerkingsverband met partners uit de openbare of particuliere sector die samen een project ontwikkelen dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie.
 
Consortiumovereenkomst Een contract dat wordt opgesteld tussen de partners van ee project,waarin de relaties tussen de verschillende deelnemers en het niveau van hun verantwoordelijkheid voor het project worden vastgelegd.
 
Cumulatie Meerdere subsidies voor hetzelfde project/activiteit. Soms is dit toegestaan. De WBSO kan soms gecumuleerd worden met subsidies voor innovatieve projecten. Meestal is het niet toegestaan om voor een project/activiteit meerdere subsidies tegelijkertijd te ontvangen en/of aan te vragen.
 

D.

De-minimissteun Steun die een lidstaat aan een onderneming toekent en waarbij het steunbedrag van geringe omvang is. De steun is derhalve vrijgesteld van de toepassing van de mededingingsregels. Het plafond voor de minimis-steun bedraagt voor de meeste ondernemingen € 200.000 over een periode van drie jaar.
 
Verklaring de-minimissteun Verklaring waarmee een onderneming kan aangeven, dat met de subsidieverlening voor een specifiek project de drempelbedragen voor de de-minimissteun niet wordt overschreven voor de onderneming alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort.
 
Doorbelasting Bij doorbelasting worden de kosten verdeeld over diverse afdelingen en/of diverse activiteiten van een onderneming.
 

E.

Eindrapportage Hierin wordt verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekker over de verkregen subsidie, het verloop van de projectactiviteiten en de financiële gegevens.