Verwerven

Opstellen, indienen en beoordeling van de subsidieaanvraag

Het projectidee zelf, de basisgedachte achter een project, is het startpunt van onze werkzaamheden voor het opstellen van een goede subsidieaanvraag. Het vinden van geschikte additionele financieringsmogelijkheden en het feitelijke aanvraagproces is de kern van goede subsidieverwerving. Een goed project is nog geen goed projectvoorstel. In deze fase zijn de technische en juridische details van de subsidieregeling van belang. De kern van ons werk bestaat uit het effectief bemiddelen tussen het project en de subsidieregeling.

Als de definitieve keuze voor het doen van een aanvraag bij een subsidieregeling is gemaakt, zullen wij in overleg met u de subsidieaanvraag en het projectplan opstellen. Dit houdt in dat de relevante activiteiten, projecten of investeringen op de juiste wijze moeten worden beschreven en onderbouwd. Wij organiseren in deze fase alle activiteiten om te komen tot een complete en realistische subsidieaanvraag. Ons doel is de subsidieaanvraag doeltreffend op te stellen met een goede aansluiting op de maatschappelijke doelstelling waarvoor de subsidieregeling in het leven geroepen is. Bovendien zullen wij u in het subsidietraject zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Wanneer de subsidieaanvraag door u akkoord is bevonden, zorgen wij voor indiening en begeleiding van de aanvraag.

Alvorens wordt overgegaan tot het afgeven van een beschikking, kan de subsidieverlenende instantie besluiten eerst nog aanvullende vragen te stellen met betrekking tot uw aanvraag. Dit kan schriftelijk, telefonisch of via e-mail geschieden. Het verzorgen van de beantwoording van de aanvullende vragen behoort eveneens tot onze dienstverlening. Meestal fungeren wij als penvoerder en aanspreekpunt gedurende het gehele subsidieverwervingsproces. Op grond van alle door u verstrekte (project)informatie wordt een beslissing over uw aanvraag genomen. Deze fase wordt meestal afgesloten met de ontvangst van een positieve beschikking. Als een verstrekker de subsidieaanvraag afwijst of een lager bedrag aan subsidie toezegt, kunnen wij in onderling overleg ervoor kiezen bezwaar aan te tekenen. Het begeleiden van de bezwaarprocedure maakt integraal onderdeel uit van de dienstverlening en brengt geen extra kosten met zich mee.