Topsector Energiestudies Industrie

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie. De subsidie Topsector Energiestudies Industrie kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie, milieustudie en/of vergelijkbare studie. Deze studies helpen de aanvrager te besluiten over het wel of niet starten van en investeren in een mogelijk pilot- of demonstratieproject. 

Een haalbaarheidsstudie bestaat uit het onderzoek en de analyse van het potentieel van een afgebakend onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project) dat een specifieke technologie of specifiek concept betreft. Deze studie gaat dus vooraf aan een mogelijk O&O-project. 
 
Een milieustudie is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu- uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende opties.
 
Een vergelijkbare studie komt in hoofdlijnen overeen met een milieustudie. Echter onder vergelijkbare studie kunnen ook projecten die grootschalige milieuvoordelen teweegbrengen ondergebracht worden (zoals geavanceerde biobrandstoffen en CCUS). 
 
Het is van belang dat de studies worden gedaan door een onderneming of een samenwerkingsverband, waarbinnen minimaal één van de partijen een belanghebbende van de resultaten is. De resultaten moeten rechtstreeks toepasbaar zijn binnen of door een van de organisaties in het samenwerkingsverband, zodat deze maximaal worden benut. Voor alle type studies geldt dat ze moeten vallen binnen de vraagstukken/onderwerpen voor studies van de programmalijnen, zoals hieronder beschreven.

Programmalijnen

Programmalijn 1: sluiting van industriële ketens
Deze programmalijn richt zich vooral op innovaties in industriële ketens waarbij ook reststromen worden meegenomen. Daarbij speelt recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen naar hoogwaardige producten een belangrijke rol.

Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
Deze lijn richt zich op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor en optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.

Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
Dit programma focust op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem.

Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal.Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S. Of op een deel ervan waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is. Of als vervolg op deze studie, of via een tussenstap van een pilot.

Programmalijn 5: Overige CO2-reducerende maatregelen 
Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten die andere CO2-reducerende maatregelen in de industrie betreffen dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot en met 4.


Financiering en subsidie

Voor de periode 2020-2021 is een budget beschikbaar van € 6.000.000. Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served-principe. 

Programmalijnen 1, 2, 3 en 5

  • U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000 per project.
  • Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.
  • Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

Programmalijn 4

  • U kunt maximaal 50% financiering voor de totale projectkosten ontvangen tot een maximaal subsidiebedrag van € 2.000.000 per project.
  • Middelgrote ondernemingen kunnen nog 10% extra subsidie krijgen op alle op alle subsidiabele activiteiten en kleine ondernemingen 20% extra.
  • Voor een vergelijkbare studie moet u een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan € 200.000 per onderneming.

Openstelling

De regeling staat open van 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020.