Provincie Groningen stimuleert innovatie en duurzaamheid MKB in 2013, 2014 en 2015

De provincie Groningen stelt een subsidiebudget van € 3 miljoen subsidie beschikbaar voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) om innovatie en duurzaamheidprojecten van de grond te krijgen. De provincie wil met kracht innovatie en duurzaamheid in het MKB initiëren, stimuleren en faciliteren. In de periode 2013, 2014 en 2015 wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor vernieuwende activiteiten waarmee een bedrijf koploper kan worden in de eigen sector. Het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen start op 1 januari 2013.

Met deze krachtige subsidieimpuls wil de provincie Groningen als innovatie- en duurzaamheidregio scherper op de kaart zetten. Mede omdat blijkt dat de regionale bestedingen op dit vlak achter blijven bij het landelijke gemiddelde. Innovatie is voor MKB bedrijven van groot belang in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering. Een ingediend subsidieproject kan tot maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten vergoed krijgen. De ondergrens van de financiële steun is € 10.000,-, de bovengrens € 100.000,-.

Het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen is in samenwerking met en in afstemming met vertegenwoordigers van VNO-NCW- Noord, MKB-Noord en Groningse ondernemers tot stand gekomen. Bij de ontwikkeling van het subsidieprogramma zijn organisaties als Energy Valley, NOM en Koninklijke Metaalunie betrokken. De partijen hebben uitgesproken dat zij verwachten dat dit subsidieprogramma voorziet in de behoefte bij het MKB.

Ten aanzien van innovatie worden er vier fasen onderscheiden: Discovery, Development, Demonstration en Deployement. De eerste twee fasen kenmerken zich door relatief ‘kleine investeringen’ (enkele tienduizenden euro's). Voor de laatste twee fasen zijn middelgrote (enkele tonnen) tot grote investeringen (miljoenen) nodig. De provincie Groningen heeft naar tevredenheid van de verschillende partijen de afgelopen jaren ondersteuning geboden in de eerste drie fasen van innovatie door middel van inzet van specifieke subsidieprogramma's. Ook het nieuwe subsidieprogramma zal zich gezien de ambities, doelstellingen en subsidiebudget richten op de fase: 1 discovery en 2 development en in mindere mate fase 3 demonstration.

In het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen is € 2.740.000,- beschikbaar als subsidie voor projecten, € 100.000,- is beschikbaar voor facilitaire ondersteuning van het subsidieprogramma en  € 160.000,- wordt beschikbaar gesteld voor het programma leren voor duurzame Ontwikkeling (LvdO). Het LdvO is een voortzetting van een Rijksprogramma wat zich richt op ondersteuning van duurzaamheidprojecten in de topsectoren.

Het subsidie programma Innovatief en Duurzaam MKB regelt de inzet van de subsidiemiddelen uit de in 2011 door de Provinciale Staten aangenomen motie plan van aanpak innovatieduurzaamheidstraject. In deze motie word het college van GS opgeroepen om jaarlijks € 750.000,- subsidie beschikbaar te stellen voor een financiële innovatie- en duurzaamheidsregeling gericht op de belangrijkste Groningse economische pijlers.