SDE+

Doel

Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Het besluit vervangt de regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP). De SDE+ is gebaseerd op hetzelfde besluit als de SDE en is dus formeel geen nieuwe regeling, maar alleen van opzet gewijzigd.

Subsidiemogelijkheden

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • De productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • De productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • De productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren.

Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel, gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt en enkele andere factoren.

Subsidie

Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald, varieert jaarlijks en is gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt en enkele andere factoren.