OP EFRO West-Nederland

Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Algemene doelstelling

Het OP EFRO ‘Kansen voor West II’ is gericht op bedrijven en publieke partners uit de Randstand die zich samen inzetten om de regionale economie te stimuleren. De Randstad loopt als belangrijkste economische regio in Nederland namelijk nog achter op andere stedelijke regio’s in Europa. Het samenwerkingsverband bestaat uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Subsidiemogelijkheden

Omdat er aanzienlijk minder EFRO-geld voor Nederland beschikbaar komt, is het noodzakelijk om nog scherper te focussen dan in de eerste programmaperiode al gebeurde. Het hoofddoel van 'Kansen voor West II' is valorisatie van beschikbare kennis en zet in op:

1.    innovatie bij het MKB;
2.    koolstofarme economie;
3.    verkleinen mismatch op de arbeidsmarkt;
4.    bevorderen beter vestigingsklimaat voor bedrijven.

Financiering en subsidie

Prioriteit 1: innovatie bij het MKB

Bijna 62% van het beschikbare budget (€ 113 miljoen) is hiervoor gereserveerd.;
'Kansen voor West II' zet in op cross-overs tussen sectoren en nichemarkten door:

  1. Het ontwikkelen van vermarktbare producten en diensten te stimuleren
  2. De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB’ers te bevorderen
  3. De weg naar dit kapitaal te vereenvoudigen en te verbeteren.

Prioriteit 2: Koolstofarme economie
'Kansen voor West II' richt zich op de financiering van projecten die aansluiten bij het Nationaal Energieakkoord of bij het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en wil:

  1. Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in het gebied van Kansen voor West II verkleinen
  2. Het energieverbruik in de bebouwde omgeving verkleinen

Een vijfde deel van het beschikbare budget (€ 36 miljoen) is hiervoor bestemd.

Prioriteit 3: Bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunen arbeidsmobiliteit en arbeidspotentieel 

Prioriteit 4: Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede met verbeteren van het vestigingsklimaat

Ruim 18% van het beschikbare EFRO budget (€ 33 miljoen) wordt ingezet op stedelijke ontwikkeling. Daarvan gaat € 11 miljoen naar werkgelegenheid en € 22 miljoen naar verbetering van het vestigingsklimaat.

In de vier grote steden zijn wijken waar knelpunten als hoge (jeugd) werkloosheid, mismatch op de stedelijke arbeidsmarkt, povere huizenmarkt en ondermaatse vestigingsfactoren voor bedrijven een duurzame en evenwichtige stedelijke ontwikkeling in de weg staan. Met alle risico’s van dien.
Deze knelpunten vragen om een gerichte, geïntegreerde aanpak waarbij mensen, organisaties en fondsen hun krachten bundelen. Kansen voor West II zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en richt zich daarbij op:

1.    De mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen
2.    Het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties vergroten
3.    Opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie

In deze prioriteit is het mogelijk om naast EFRO-geld ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds in te zetten. 

Subsidiabele kosten

  • Loonkosten en overhead kosten. 
  • Bijdrage in natura van de subsidieontvanger;
  • Afschrijvingskosten van machines, apparatuur en productiemiddelen;
  • Andere kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overlegd. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.

Openstelling

De openstelling OP EFRO ‘Kansen voor West II’ hangt samen met waar u gevestigd bent en het nog beschikbare budget in die regio. Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem contact op.