VIA 2019 van start

Vanaf 11 juni 2019 kunnen Mkb-ondernemingen in de provincie Drenthe, Fryslân en Groningen weer gebruik maken van een nieuwe VIA-subsidieregeling. De VIA-regeling steunt de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of procedés. De innovatie betreft iets dat nog niet bestaat of dat nieuw is voor jouw onderneming. De VIA 2019 heeft ditmaal drie categorieën: ontwikkelingsprojecten, softwareontwikkelingen en organisatie-innovatie. Per categorie gelden er aparte voorwaarden.

Ontwikkelingsprojecten
Binnen het onderdeel ontwikkelingsproject wordt subsidie verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een (voor de onderneming) nieuw product, dienst of procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing dient betrekking te hebben op een oplossing voor een wetenschappelijke of technische onzekerheid. Hieronder valt het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype zo lang het doel is verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten. Voor zover de activiteiten betrekking hebben op een koolstofarme economie dient het te gaan om vernieuwingen die direct gerelateerd zijn aan koolstofarme technologieën en die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. Het gaat nadrukkelijk niet om activiteiten die slechts zijn gericht op verduurzaming of vermindering van koolstof in het eigen productieproces. 

Het subsidiepercentage is 35% voor een individueel project en 50% bij een samenwerking tussen Mkb uit Noord-Nederland. Om in aanmerking te komen moet er minimaal € 10.000,- aan subsidiabele kosten zijn. De aanvrager kan een maximale subsidie ontvangen van € 100.000,-. Subsidiabel zijn de kosten voor het inhuren van externe partijen, loonkosten, eigen uren, materiaalkosten van het prototype en de huur van uitrusting en apparatuur. 

Softwareontwikkelingen
Binnen het onderdeel softwareontwikkeling wordt subsidie verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een softwarematig (voor de onderneming) nieuw product, dienst of procedé of het ontwikkelen van proof of concept software. De vernieuwing dient betrekking te hebben op een oplossing voor een softwarematige onzekerheid. Hieronder valt het ontwikkelen, bouwen en testen van een softwarematig prototype zo lang het doel is verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten, en het ontwikkelen en testen van een softwarematig prototype. Een samenwerking is niet mogelijk onder Softwareontwikkelingen.

Het subsidiepercentage is 35% en het minimum vereiste aan subsidiabele kosten is € 10.000,-. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000,-. Subsidiabel zijn de kosten voor het inhuren van een externe partij, de loonkosten en eigen uren.

Organisatie-innovatie
Binnen het onderdeel organisatie-innovatie wordt subsidie verstrekt voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie voor advies en voor begeleiding of coaching. Subsidie wordt verstrekt voor een project dat inspeelt op nieuwe externe ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming van marktomstandigheden door het vernieuwen van de interne organisatie, het vernieuwen van het verdienmodel of het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen, inclusief de implementatie hiervan. 

Het subsidiepercentage voor een organisatie-innovatie project is 50%. Een project dient minimaal € 10.000,- aan subsidiabele kosten te hebben. Het maximale subsidiebedrag is € 12.500,-. Subsidiabel zijn de kosten voor het inhuren van de onafhankelijke deskundige.

Voorschot
Bij verlening wordt een werkvoorschot uitgekeerd van 40% van de subsidie. Hierna kan op aanvraag nogmaals 40% voorschot worden verleend naar evenredigheid van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. 

Openstelling
Het subsidieloket opent op 11 juni 2019. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2019, mits er voldoende budget is. Het totale budget varieert tussen de drie categorieën. Ontwikkelingsprojecten heeft een budget van
€ 9.000.000,-, softwareontwikkeling € 3.000.000,- en organisatie-innovatieve € 1.500.000,-.

Contact
Wilt u weten hoe u optimaal gebruik kunt maken van subsidies waaronder de VIA-regeling, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de concrete subsidiemogelijkheden voor uw innovatieproject(en) te bespreken. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0598-853903 of door een email te sturen naar info@asqasubsidies.nl