MIT Haalbaarheid 2019 binnenkort weer opengesteld

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met een 'trial and error onderzoek'.  Met een haalbaarheidsproject worden vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart gebracht. Een haalbaarheidsproject bestaat voornamelijk uit deskresearch zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot het doen van een 'trial and error' onderzoek zijn werkzaamheden met als doel het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. De looptijd is maximaal 1 jaar.

Financiering en subsidie 
De subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject bedraagt maximaal € 20.000,- tot een maximum van 40% van de kosten. De subsidie wordt binnen drie weken na de verleningsbeschikking voor 100% bevoorschot en de subsidie wordt ambtshalve vastgesteld. 

Subsidiabele kosten
Subsidiabel zijn de loonkosten & kosten van eigen arbeid, de kosten van verbruikte materialen, de huurkosten van apparatuur & uitrusting en het inhuren van derden. Voor de loonkosten mag worden gerekend met een forfaitair uurtarief van € 60,-.

Openstelling en beoordeling
Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 9 april 2019 t/m 10 september 2019. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst (first come, first serve), totdat het beschikbare budget is uitgeput. Als de budgetgrens op een bepaalde dag wordt overschreden zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag zijn ontvangen om de volgorde van afhandeling te bepalen. De aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten en algemene criteria uit de regeling en de mate van aansluiting bij de thema’s die door de diverse topsectoren zijn geselecteerd. Er moet verder een noodzaak zijn voor de subsidie. Daarnaast is het belangrijk dat het project binnen de strategie van de aanvragers past. Tot slot dient de aanvraag bestemd te zijn voor een innovatieve activiteit die economisch, financieel en technisch haalbaar is.

Contact
Wilt u weten hoe u optimaal gebruik kunt maken van subsidies waaronder de MIT-regeling, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de concrete subsidiemogelijkheden voor uw innovatieproject(en) te bespreken. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0598-853903 of door een email te sturen naar info@asqasubsidies.nl