Innovatieve samenwerking: waardevermeerdering van verschillende biomassa- en reststromen

Samenwerkende MKB bedrijven geven een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling van het gebruik en de toepassing van biomassa en reststromen binnen de IPC-regeling

 

Aanleiding
Ontwikkelingen ter stimulering van een duurzame samenleving staan hoog op de agenda van beleidsmakers. De Biobased Economy is één van de pijlers die een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame samenleving. De bewustwording dat er belangrijke stappen gezet dienen te worden om de voortgaande en waarschijnlijk toenemende schade van niet-duurzame energiebronnen te keren vraagt om een andere manier van denken en doen. In de Biobased Economy liggen volop mogelijkheden om tegemoet te komen aan de uitdagingen die er liggen ten gevolge van de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een econome die draait op biomassa of restromen als grondstof. Binnen het IPC-project zijn MKB-bedrijven actief binnen verschillende collectieven waarbinnen uiteenlopende innovaties waardevermeerdering van verschillende biomassastromen als overkoepelend thema hebben.

Begeleiding                 
In het najaar van 2015 hebben Biobased Business Accelerator en ASQA Subsidies samen een aanvraag ingediend voor de IPC-regeling. Biobased Business Accelerator treedt op als penvoerder binnen het IPC-project en begeleidt samen met ASQA Subsidies B.V. de deelnemers bij de uitvoering van de innovatieplannen en de collectieve activiteiten. Binnen het project werken 14 MKB-bedrijven samen in 6 collectieven. Deze 6 collectieven bieden de ruimte aan zeer uiteenlopende bedrijven om hun expertise in te zetten om te komen tot innovaties ten gunste van de Biobased Economy.  

Collectieven
De subsidieaanvraag biedt de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om te werken aan innovaties binnen verschillende deelgebieden van de Biobased Economy. Het IPC-project betekent voor de deelnemende bedrijven een stimulans om een volgende stap te zetten aangaande de verdere valorisatie van reststromen. Binnen het IPC-project wordt gewerkt aan uiteenlopende cross-sectorale innovaties binnen verschillende productieketens.

Er zal worden gewerkt aan een nieuwe bioraffinage technologie voor groentereststromen, een waterzuiveringsproces waarbij tegelijkertijd wordt gewerkt aan het winnen van inhoudsstoffen uit afvalwater, het gebruik van biobased grondstoffen en materialen voor de ontwikkeling van recepturen voor productontwikkeling en de verwerking van afval tot hoogwaardige grondstoffen.

Informatie
Mocht u mogelijkheden zien voor uw bedrijf voor deelname aan een toekomstig IPC-project neemt u dan contact met ons op. Hier vindt u meer informatie over de IPC-regeling. Voor overige informatie of vragen kunt u ons bereiken op 0598-853903 of u kunt een mail sturen naar info@asqasubsidies.nl.