Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI+

Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+. 

Algemene doelstelling

De regeling financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) zijn er diverse thema’s:

 • Energie-innovatie;
 • Energie-efficiëntie;
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing);
 • Lokale infrastructuur;
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector;
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Lees meer over de thema’s.

Budget

Het beschikbare budget voor de DEI+ 2020 thema’s is € 86,1 miljoen. Het thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ heeft een apart budget van € 9 miljoen.

Een interessant thema uitgelicht:

DEI+ voor Circulaire Economie 
Het DEI+ thema circulaire economie draait om duurzamer omgaan met grondstoffen. Grondstoffen dienen langer en hoogwaardiger gebruikt te worden. Onder het thema vallen de onderwerpen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen (waarbij sprake is van CO2-reductie). Het jaar 2020 is een omslagpunt voor de regeling waardoor vooral aanvragen voor meerjarige pilotprojecten worden gehonoreerd die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. 

Subsidiabele thema’s

 • Recycling van afval
  • Recycling van afval betreft nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. 
 • Hergebruik en refurbishment
  • Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is. 
 • Biobased grondstoffen
  • Het moet aansluiten bij de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn waarmee de ontwikkeling van meervoudig bruikbare, niet afbreekbare producten gestimuleerd wordt.

Projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie aanvragen hebben een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die € 3 miljoen of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

Subsidiabele kosten

 • Loonkosten; 
 • Materiaalkosten; 
 • Huurkosten;
 • Het inhuren van externen.

Openstelling

De regeling staat open van 15 januari 2020 t/m 7 januari 2021. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Wilt u graag meer weten over de subsidiemogelijkheden van de DEI+ regeling voor uw organisatie? Neem contact op met onze specialisten.