Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose

ASQA Subsidies ondersteunt meerdere ondernemers en kennisinstellingen in het verwezenlijken van ambities in het vergroenen en verduurzamen van kunststoffen. In opdracht van BERNN, voluit Biobased Economy Region Northern Netherlands, hebben wij geholpen bij het initiëren van het samenwerkingsproject op biobased gebied tussen de Noordelijke kennisinstellingen. BERNN is een samenwerkingsverband van de Noordelijke hogescholen; NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen het EFRO KennisontwikkelingsprojectCirculaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose” worden de opschalingsmogelijkheden voor de productie van innovatieve biopolymeren uit reststromen onderzocht. Dit project biedt een concreet perspectief voor de economische verwaarding van reststromen tot de biopolymeren PHA en cellulose. Daarnaast zorgt het voor een impuls in de werkgelegenheid en draagt het bij aan de regionale economie van Noord-Nederland. 

Bijzonder aan het project is dat er wordt gestart vanuit de applicatie van de biopolymeer. Vervolgens wordt bekeken welke stappen in de keten nodig zijn om tot het gewenste product en de gewenste toepassing te komen. Welke grondstoffen zijn nodig, hoe worden de biopolymeren vrijgemaakt, op kwaliteit gebracht en gemengd en/of gemodificeerd om toegepast te kunnen worden in een applicatie, of bruikbaar te worden als halffabricaat of grondstof voor de industrie? Ook wordt gekeken naar niet-technisch inhoudelijke aspecten, zoals design, bedrijfseconomie, wetgeving en duurzaamheidsvraagstukken. Het onderzoek geeft daarmee een grondiger inzicht in de mogelijkheden voor toekomstige opschaling tot productieschaal en zal bijdragen aan het opbouwen van kennis op benodigde gebieden waarmee organisaties succesvol kunnen komen tot duurzame, onderscheidende, biobased en circulaire waardeketens. 

multidisciplinaire aanpak

Het project maakt gebruik van een multidisciplinaire aanpak op meerdere niveaus (van de universiteit tot het MBO), met als doel twee volledige circulaire waardeketens te ontwikkelen rondom de biopolymeren cellulose en PHA. Voordeel van deze multidisciplinaire aanpak is dat het onderzoek naar biopolymeren van meerdere kanten tegelijk wordt bekeken: niet alleen vanuit de chemie, maar ook vanuit technologische, medische, milieukundige, economische en commerciële kant. Al die verschillende invalshoeken kunnen alleen in goede banen worden geleid dankzij intensief overleg. Eens per kwartaal komen de kennisinstellingen en MKB-bedrijven die in dit project participeren bij elkaar. Daarnaast zijn er maandelijkse meetings van de verschillende werkgroepen die onder de drie werkpakketten vallen: een richt zich op de vermarkting van biopolymeren (werkpakket 1), waarbij ook economische en milieuaspecten aan bod komen. Werkpakket 2 is vooral gericht op de productie en isolatie van cellulose en PHA’s. In werkpakket 3 kijken we naar de modificaties en applicaties van beide biopolymeren. 

Na het verzorgen van een succesvolle subsidieaanvraag en toekenning heeft ASQA Subsidies de rol om BERNN tijdens dit project te ondersteunen en te begeleiden.

BERNN-partners

Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Drenthe College, NPSP, KNN Cellulose, Foamplant, Maan Research & Development, Sustainable Tree Systems, Syncom, Senbis Polymer Innovations, Buwalda Synergie, BIONND, Feedtuber, ECN, Paques, SiccaDiana